6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 224-225-226-227. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 224-225-226-227. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2021-2022 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 6. Ünite Ölçme ve Değerlendirme konusunun bulunduğu 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 224-225-226-227 cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi bizlere yorumlarda yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 224-225-226-227. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 224-225-226-227. Cevapları | 6. Ünite Ölçme ve Değerlendirme


6. Sınıf  Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 224 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere tabloda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız
Cevap:

1. Türk kadını medeni kanun ile sosyal ve ekonomik anlamda erkeklerle aynı hakları elde etmiştir.
2. Cumhurbaşkanı yurtdışına çıktığında yerine Cumhurbaşkanı yardımcısı vekâlet eder.
3. Milletin hür iradesiyle seçtiği hükûmeti güç ve silah kullanarak devirme girişimine
darbe denir.
4. Monarşi tek bir kişinin egemenliğine dayanan yönetim biçimidir.
5. Türk kadını seçme hakkını ilk kez 1930 yılında belediye seçimlerine katılarak elde etmiştir.
6. Hukuk devleti olmanın başlıca koşulu hukuk üstünlüğünün kabul edilmesidir.
7. Haklarımız ve sorumluluklarımız anayasa ile güvence altına alınmıştır.


B. Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.
Cevap: 

8. Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi (g)
9. Egemenliğin bir gruba ait olması (f)
10. Televizyon, Genel Ağ, radyo, gazete vb. kitle iletişim araçları (d)
11. Siyasi ve sosyal hayatta dinin egemen olduğu yönetim biçimi (a)
12. Vatandaşların hak ve ödevlerinin de yer aldığı temel yasa (e) 
13. Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi (ç) 
14. Yasamadan sorumlu organ (c)


6. Sınıf  Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 225 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız

15. TBMM’nin yetki ve sorumluluklarının neler olduğunu yazınız
Cevap: 

  • Bakanlar Kurulu ve bakanları denetlemek.
  • Bütçe hesaplamalarını ve kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek.

16. Aziz milletimizin 15 Temmuz gecesinde yediden yetmişe tek vücut olarak darbe girişimine karşı çıkmasını demokrasi bilincimizin gelişimi açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?
Cevap: Milletin bir olarak darbeye karşı gelmesi ve geri püskürtmesi demokrasiyi güçlendirmektedir. 

17. Ülkemizde kadına yönelik şiddetin engellenmesi için hangi çalışmalar yapılmaktadır?
Cevap: Vakıflar, yardım dernekleri bulunmaktadır. Kadına şiddeti engellemek için polislerin hemen gidebileceği bir KADES uygulaması bulunmaktadır. 

18. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yönetim yapısını oluşturan yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklayınız
Cevap: Hepsi birbirinden bağımsızdır. Kuvvetler ayrılığı ilkesi bulunmaktadır. 

19. MADDE 67- Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir.
Anayasamızın bu maddesi ile verilen seçme seçilme hakkının anayasal güvence altına alınma sebebi nedir?
Cevap: Eşitlik olabilmesi için seçme ve seçilme hakkı anayasa aile güvence altına alınması gerekir. 


D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

20. MADDE 9- Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.
Anayasanın bu ilkesinde vurgulanan temel görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:  D) Yargının bağımsızlığı


6. Sınıf  Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 226 Cevapları MEB Yayınları

21. Türk kadınının, yapılan bir anayasa değişikliği ile 1934 yılında elde ettiği hak aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) Milletvekili seçme ve seçilme

22. Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanının görevlerinden birisi değildir?
Cevap: B) Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak

23. Demokratik toplumlarda bireyler kamu yararına faaliyetlerde bulunmak için dernek, vakıf, sendika vb. oluşumlara katılabilirler.
Yukarıda verilen oluşumların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) Sivil Toplum Kuruluşları

24. Hatice Hanım, toplumda hayvan hakları konusunda duyarlılığı arttırmak istemektedir. Bu amacını
gerçekleştirmek için aşağıdaki yollardan hangisine başvurmaz?
Cevap: D) Hayvan satış yeri açmak

25. I. Yasama yetkisi TBMM’ye,
II. Yürütme yetkisi cumhurbaşkanına,
III. Yargı yetkisi de bağımsız mahkemelere verilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetim anlayışı ile ilgili olarak yukarıda verilen öncüller doğrultusunda çıkarılabilecek ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Kuvvetler ayrılığı ilkesi kabul edilmiştir.

26. Aşağıda verilenlerden hangisi demokratik bir okulda olması gereken özelliklerden değildir?
Cevap: B) Okul temsilcisinin okul idaresi tarafından belirlenmesi


6. Sınıf  Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 227 Cevapları MEB Yayınları

27. (…) Verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Cevap: C) III

28. MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk millîyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.
Anayasamızın bu maddesine göre Türkiye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: A) Dinî kurallar devlet yönetiminde etkilidir.

29. Atatürk diyor ki: “Demokrasilerde bireylerin farklı görüşlere sahip olması doğaldır. Herhangi bir konu ile ilgili karar alınırken çoğunluğun görüşü belirleyici olur.”
Atatürk’ün yukarıdaki özdeyişine göre demokrasilerde seçim yapılmasının gereği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Cevap:  A) Halkın yönetime katılmasını sağlamak

30. Aşağıdakilerden hangisi, sınırları anayasamızda belirlenmiş olan sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler arasında yer almaz?
Cevap: C) Dilekçe Hakkı

31. Temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanacağı durumlar vardır. Örnek olarak ……………………………………. .
Cümlenin sonu aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa yanlış olur?
Cevap: D) Seyahat

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu